cabanyal
Inici | Oficina de rehabilitació | Subvencions

Subvencions

PREINSCRIPCIÓ PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES ARRU

EL CABANYAL – CANYAMELAR

L’Ajuntament de València va subscriure el 28 d’octubre de 2015,  “l’Acord de la comissió bilateral, relatiu a l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de València”. Eren parts intervinents de l'Acord esmentat, el Ministeri de Foment, a través del director general d’Arquitectura, Habitatge i Sòl; la Generalitat, a través del director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana; i el propi Ajuntament de València, a través del seu alcalde.

L'Acord esmentat estableix que, dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canyamelar, declarada amb data 23 d’octubre de 2015, als efectes prevists en l’article 27.1.a) del Reial Decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana 2013-2016, la Generalitat duga a terme la renovació de 50 habitatges, així com la rehabilitació de 250 habitatges.

El cost total del finançament previst en rehabilitació és de 6.225.000 €, i de l’obres d’edificació de 4.500.000 €.

Conforme al propi acord de finançament de les actuacions: (i) el Ministeri de Foment aportarà la quantitat de 4.392.750 €, representant l'import esmentat un percentatge estimat del 34,33% del cost total de tals actuacions; (ii) la Comunitat Valenciana aportarà la quantitat de 1.245.000 €, el que representa un percentatge total estimat de 9,73% del cost total de les actuacions; (iii) l’Ajuntament de València aportarà la quantitat de 2.516.250 €, representant l'import esmentat un percentatge estimat del 19,67% del cost total de les actuacions; (iv) els particulars aportaran la quantitat de 4.641.000 €, el que representa un percentatge total estimat del 36,27%.

Les ajudes a les que poden accedir les ciutadanes i ciutadans son les següents:

a) Rehabilitació d’edificis. Per a cada tipus d’actuació les ajudes seran les següents:

(i) El 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim d'11.000 € per habitatge.

(ii) El 20% del cost subvencionable, amb càrrec a la Generalitat, amb un màxim de 9.000 € per habitatge.

b) Construcció d’un edifici en substitució d’un altre assolat.

35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim de 30.000 €, per cada habitatge construït en substitució d’una altre prèviament assolat.

A les quantitats resultants, s'afegiran fins a 4.000 €, per unitat de convivència a reallotjar, durant el temps que duren les obres, i fins a un màxim de 3 anys, per a les actuacions de reallotjaments temporals.

Les subvencions vindran referides sempre a actuacions en edificis complets, excloent-se l’execució d’obres, treballs de manteniment i intervenció en habitatges aïllats que formen part d’un edifici, si no es rehabilita el edifici. Però sí en els habitatges, que es rehabiliten junt en l’edifici del que formen part.

Els edificis hauran de ser predominantment residencials, finalitzats abans de l’any 1981, excloent-se aquells edificis on no s’incloga cap habitatge.

Les obres que seran subvencionables seran les següents:

(i) L’execució d’obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d’adequar-los a la normativa vigent. Es podran incloure els honoraris dels professionals, el cost de redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, així com les despeses derivades de la tramitació administrativa, sempre que totes elles estiguen degudament justificades.

(ii) Les de millora de l’eficiència energètica en edificació, les d’implantació d’energies renovables i sistemes de climatització centralitzada, les de foment de la mobilitat sostenible i, en general, totes aquelles altres destinades a reduir la demanda energètica, reduir les emissions de gasos contaminants i augmentar l’ús d’energies renovables.

(iii) En l’àmbit de la protecció i millora de la biodiversitat, la promoció de cobertes verdes, o d’implantació d’espècies adequades al medi.

(iv) Obres de demolició i edificació d'habitatges de nova construcció. Els nous edificis hauran de tindre una qualificació energètica mínima B, i complir en tot cas amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació. Els habitatges construïts ho seran en el mateix nombre que els prèviament construïts, llevat que per compatibilitat urbanística, la renovació d’immobles que es troben en avançat estat de deteriorament generalitzat, no se'n considera viable la  rehabilitació, optant-se per la nova edificació urbanísticament permesa, quant a usos i aprofitament.

Es subvencionaran totes les obres iniciades des de l’1 de gener de 2016. En el moment de demanar la subvenció, hauran de comptar amb l’Informe d’Avaluació d’Edificis.

La societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. obri un període de preinscripció per a la sol·licitud d'ajudes, a fi d'assessorar a les veïnes i veïns, en tots els tràmits a realitzar, i poder preparar tots els documents necessaris per al moment en què es puguen sol·licitar les ajudes.

La preinscripció no suposa cap dret preferent, per a la selecció dels beneficiaris de les ajudes, però les/els que es preinscriguen, estaran informats en tot moment dels terminis per a sol·licitar i podran demanar quanta informació, documentació i ajuda requerisquen a la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

La sol·licitud de preinscripció es pot omplir i remetre al correu info@plancabanyal.es. El termini de preinscripció finalitzarà quan s’obriga el termini per a sol·licitar les ajudes.

València a 17 de maig de 2016. El gerent. Vicente Gallart Torán.

 

Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, per el qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

Resolució de 14 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Valenciana per a l'execució del Pla Estatal de Foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

Acord de la Comissió Bilateral del 28/10/2015, relatiu a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri d'El Cabanyal-Canyamelar de València.

Acord Ajuntament-Generalitat aprovat en la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2016.

Acord Junta Govern Local de 8 de juliol de 2016 d'Aprovació de les "Bases reguladores de la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges i substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar".

Acord Junta Govern Local de 29 juliol de 2016 d'Encàrrec de la redacció de projectes de rehabilitació i reedificació i la ejecució de les obres en habitatges de titularitat pública del ARRU El Cabanyal-Canyamelar.

Acord Junta Govern Local de 29 de juliol de 2016 Inici d'actuacions per a declarar Caducitat Concesions Llotja Pescadors i Casa dels Bous

BOP 20/07/2016 Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre les bases reguladores de subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'El Cabanyal-Canyamelar.

Modificació de les bases reguladores i aprovació de la despesa per a l'encàrrec de gestió.

BOP 24/08/2016 Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre modificació Bases Reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar.

Acord Junta Govern Local de 30 de setembre de 2016 de Correcció del contingut de l'Acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2016 - Llotja del Peix del Cabanyal.

Acord Junta Govern Local de 30 de setembre de 2016 de Amplació del termini de presentació de sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges i substitució edificatòria en l'ARRU El Cabanyal-Canyamelar.

Edicte de l'Excel·lentissim Ajuntament de València sobre relació de sol·licituds d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració Urbana d'El Cabanyal-Canyamelar.

Addenda per a la modificació de l'Acord de la Comissió Bilatera celebrada el 28 d'octubre de 2015, relatiu a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri d'El Cabanyal-Canyamelar de València.

Ecarregar a favor de la Societat Pla Cabanyal-Canyameral la redacció del proyecte bàsic "Rehabilitació edifici oficina Plan Cabanyal-Canyamelar en carrer Amparo Guillem, 4".

BOP 08/11/2016 Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre relació de sol·licituds presentades en la segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria en l'ARRU del Cabanyal-El Canyamelar.

Addenda 2016 para la modificació de l'acord de la Comissió Bilateral de 28 d'octubre de 2015, relatiu a l'àrea de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-el Canyamelar i modificar les bases reguladores de la concessió de subvencions.

Anunci BOP Acord JGL 9/6/17 sobre la modificació de les Bases Reguladores de subvencions per a actuacions de Regeneració i Renovació Urbana en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Acord Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2017 pel que s'aprova el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València, per la gestió de l'ARRU del barri El Cabanyal-Canyamelar en València i per la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2017.

Addenda 2017 modificació acord Comisió bilateral 28/10/2015, relatiu al àrea de rehabilitació i regeneració urbana del barrio d'El Cabanyal-Canyamelar, ampliació termini d'execució actuacions a realitzar en ARRU.

Anunci BOP Acord JGL 15/12/17 sobre modificació de la base 8na de les Bases Reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i sustitució edificatòria en l'ARRU de El Cabanyal. 

Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València, per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri El Cabanyal-Canyamelar en València i per a la instrumentalització de la subvenció corresponent a 2017 per a esta actuació.

Descarregue fullet informatiu ací.

Sol·licitud d'inscripció.

Justificació de pagaments

 

 

 

[Amagar]

1. SOL·LICITUD QUALIFICACIÓ PROVISIONAL

El divendres dia 3 de juny de 2016, el Consell va aprovar el "Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l'Ajuntament de València, per a la gestió de l'actuació de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2016 per a esta actuació".

A partir de hui ja es poden descarregar i anar preparant la documentació per a sol·licitud de les ajudes, que es realitzaran a través de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. La sol·licitud encara no pot presentar-se, però si les preinscripcions.

Els documents són els següents;

Annexes

Sol·licitud Técnic Borsa

[Mostrar]

2. BORSA D'ARQUITECTES, PER A LA REALITZACIÓ DE L'IEE

[Mostrar]

3. BORSA D'APARELLADORES/S, ARQUITECTES TÉCNIQUES/OS PER A LA REALITZACIÓ DE L\'IEE

[Mostrar]

4. BORSA ARQUITECTES REDACCIÓ PROJECTES REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ

[Mostrar]

5. BORSA APARELLADORS DIRECCIÓ EJECUCIÓ D'OBRA

[Mostrar]

6. ABONAMENTS TRIMESTRALS

[Mostrar]

7. SOL·LICITUD QUALIFICACIÓ DEFINITIVA


C/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana