Plan Cabanyal Canyamelar
 CONTACTE    


EL PLA CABANYAL-CANYAMELAR va dirigit a PROTEGIR I REFORMAR estos barris,
per tal de millorar EL BENESTAR I LA QUALITAT de vida dels veïns.
Antecedentes históricos
Antecedentes históricos


DESTACADOS

LLEI 21/2017, de 28 de desembre.[2017/12191] - Secció segona (art.156) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191]

Secció segona

Gestió pressupostària i funció interventora

Article 18

S’afig un apartat nou 6 a l’article 26, es modifica l’article 40, apartats 1, 3, 4, 5, 7 i 8, es modifica l’article 63, apartat 1, es modifica l’article 96, apartats 2 i 3, i s’afig un apartat nou 4, es modifica l’article 112, es modifica l’article 120, apartat 4 i s’afig un apartat nou 5, es modifica l’apartat primer, lletra a, de l’article 156, es modifica l’article 165, s’afig un apartat nou al punt 3 de l’article 171, s’afig un apartat nou al punt 5 de l’article 171, i s’afig un capítol nou V al títol X, amb un article nou 178 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que queden redactats de la manera següent:

Article 156. Societats mercantils de la Generalitat

1. Les societats mercantils de la Generalitat són aquelles societats mercantils sobre les quals s’exerceix el control per part de la Generalitat per donar-se algun dels següents supòsits:

a) Bé perquè la participació directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o dels ens del sector públic instrumental siga igual o superior al 50 %. Per a la determinació d’aquest percentatge, en el cas que en el capital social participen algunes d’elles, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic instrumental de la Generalitat.


LLEI 21/2017, de 28 de desembre. [2017/12191] - Secció quarta (art.9) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191] 

Secció quarta

Pla especial de suport a la inversió productiva a municipis de la Comunitat Valenciana

Article 20

Es modifica el paràgraf primer de l’article 9 del Decret llei 3/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla especial de suport a la inversió productiva a municipis de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 9. Subjecte responsable

Els projectes nous que s’aproven d’acord amb el que disposa aquest decret llei els executaran, en tot cas, els ajuntaments. Per a aquesta execució, els ajuntaments podran realitzar encàrrecs a qualsevol dels ens, els organismes i les entitats del seu sector públic que tinguen la consideració de mitjà propi personificat per reunir els requisits que estableix l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.


LLEI 22/2017, de 29 de desembre. [2017/11990] (Esm.147) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat 

LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018. [2017/11990] 

De l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Esmena número 147

Entitat 00132 Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències Programa 222.10 Seguretat pública policia de la Generalitat

Fitxa FP7

Cal afegir un codi de línia nou en el Capítol VII: Redacció de projecte i començament d’obres de dependències policia local

Beneficiaris previstos: Ajuntament de València

Descripció i finalitat: Redacció de projecte i començament d’obres de dependències policia local al barri del Cabanyal de València

Mode de concessió: Directa art. 168 a)

Import: 100,00 milers d’euros


LLEI 21/2017, de 28 de desembre. [2017/12191] - Secció segona (art.40) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191] 

Secció segona

Gestió pressupostària i funció interventora

Article 18

S’afig un apartat nou 6 a l’article 26, es modifica l’article 40, apartats 1, 3, 4, 5, 7 i 8, es modifica l’article 63, apartat 1, es modifica l’article 96, apartats 2 i 3, i s’afig un apartat nou 4, es modifica l’article 112, es modifica l’article 120, apartat 4 i s’afig un apartat nou 5, es modifica l’apartat primer, lletra a, de l’article 156, es modifica l’article 165, s’afig un apartat nou al punt 3 de l’article 171, s’afig un apartat nou al punt 5 de l’article 171, i s’afig un capítol nou V al títol X, amb un article nou 178 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que queden redactats de la manera següent:

Article 40. Compromisos de caràcter plurianual

1. Poden adquirir-se compromisos de despeses que hagen d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, sempre que l’execució s’inicie en el mateix exercici i no se superen els límits i les anualitats fixats en aquest article i que se n’acredite la coherència amb els escenaris pressupostaris i programes plurianuals.

[...]

7. No podran adquirir-se compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs quan es tracte de subvencions a les quals resulte d’aplicació el que preveu l’article 168.1A d’aquesta llei. No serà aplicable al que es disposa en aquest paràgraf, als convenis en matèria d’habitatge que es deriven dels plans estatals d’habitatges i que tindran la vigència d’aquests, incloses les addiccions i les pròrrogues


SOL·LICITUD DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES ARRU PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. (29/12/2017)

D'acord amb la base 21a de les Bases reguladores per a les subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'El Cabanyal-Canyamelar la competència per a la Qualificació Definitiva de les actuacions subjectes a les ajudes regulades en les bases, correspon al Servici Territorial d’Habitatge i Rehabilitació de València, i es regula d'acord amb allò previst en l'article 20 del Decret 189/2009, de 23 d'octubre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges.

Per a la sol·licitud de la Qualificació Definitiva, l'oficina de la societat Plan Cabanyal- Canyamelar S.A., realitzarà labors de suport i assessorament als ciutadans i ciutadanes, segons li atribuïx el punt 2 de la base 17a.

Els impresos i les instruccions per a la seua presentació es troben disponibles al punt 6 de l'apartat de Subvencions d'aquesta web.

 


Pla Cabanyal trau de nou a concurs els immobles que no va vendre (19/12/2017)

El Consell d'Administració del Pla Cabanyal-Canyamelar si va reunir ahir per a celebrar l'encontre de final d'any on es van tractar diferents aspectes del funcionament intern i es van assentar nous criteris en la gestió del patrimoni i del terreny d'este barri.

 


SOL·LICITUD PAGAMENTS TRIMESTRALS ÚLTIM TRIMESTRE DE 2017 (18/12/2017)

El Capítol III de les Bases Reguladores de subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-Canyamelar, regula en la seua base 18a, les bestreses de subvencions, i establix en el seu apartat 5t, que la sol·licitud de pagaments trimestrals, es realitzará abans del día 5 del mes següent a concloure el trimestre natural, sobre les obres executades en eixe període.

Atenent les circumstàncies que concorren, en les últimes semanes de l’any en curs, coincident amb el últim trimestre de l’any, i la primera, del mes següent, que seria el termini per a la sol·licitud de pagaments trimestrals, excepcionalment, per al cuart trimestre de l’any 2017, s’amplia el termini de sol·licitud de pagaments trimestrals, al día 19 de gener de 2018, sense perjuí que la justificación haurà de realitzar-se sobre obres certificades i abonades fins al 31 de desembre de 2017.

València, a 18 de desembre de 2017.

El gerent

Sig. Vicente Gallart Torán


AMPLIACIÓ DE CAPITAL (01/12/2017)

El ple del Consell ha autoritzat a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) a l'adquisició de mil accions de la societat Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

Basant-se en el dret d'adquisició preferent que EIGE ostenta com a soci del Cabanyal-Canyameral, adquirirà estes accions amb un valor nominal de 500 euros cada una d'elles. Per tant, l'entitat pública desembossarà 500.000 euros a la societat Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

L'objectiu d'esta mesura és augmentar el capital social de la societat per a obtindre una major liquiditat.

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. s'unisca societat formada en un 50% per la Generalitat, a través d'EIGE, i un altre 50% per l'Ajuntament de València, per mitjà d'Actuacions Municipals Urbanes S.A. (AUMSA) .

Esta entitat té com a objectiu dur a terme totes les actuacions urbanístiques i d'edificació necessàries per a la rehabilitació d'este emblemàtic barri, així com aquelles intervencions que contribuïsquen a la seua revitalització.


L'AJUNTAMENT SELECCIONA ELS 24 PRIMERS PROJECTES DE LA EDUSI (02/10/2017)

L'Ajuntament ha seleccionat els primers projectes a escometre al barri del Cabanyal-Canyamelar dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sonstenible (EDUSI) que suposa una inversió total de 30 milions d'euros fins a l'any 2020, cofinançats al 50% entre l'Ajuntament i la Unió Europea a través dels fons FEDER.

Per a tindre un major accés a tota la informació relacionada amb esta estratègia de desenvolupament urbà pel Cabanyal-Canyamelar, des del dia 29 de setembre pot accedir-se a la pàgina web pròpia de la EDUSI, "EDUSI, Una manera de fer Europa", enllaçant des de la pròpia pàgina web de l'Ajuntament de València.


NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL EN LA 'ZONA ZERO' DEL CABANYAL (29/09/2017)

Les instal·lacions, d'infraestructura modular, estan ubicades en un solar entre els carrers Escalante i José Benlliure.


EL CONSELL APROVA PROP DE 5 MILIONS PER A L'ARRU DEL CABANYAL-CANYAMELAR. (22/09/2017)

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Vivenda Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del barri del Cabanyal-Canyameral per a l'any 2017, en el marc del Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 que permet que les actuacions s'executen fins a 31 de desembre de 2017.


REVERSIONS DE LES UE 5.01 I 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR (08/09/2017)

REVERSIONS DE LES PROPIETATS AFECTADES EN ELS EXPEDIENTS EXPROPIATORIS DE LES UE 5.01 I UE 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, SUSPÉS PER ACORD DEL CONSELL DE 8 DE JULIO DE 2016.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8099 de data 04.08.2017, s'ha publicat l'anunci relatiu a les propietats afectades per inexecució del planejament incloses en el els expedients expropiatoris de la UE 5.01 i UE 5.02 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior Cabanyal-Canymelar, suspés per Acord del Ple del Consell de 8 de juliol de 2016.

En el Butlletí Oficial de l'Estat número 185 de data 04.08.2017 s'ha publicat l'anunci notificació per a les notificacions que han resultat infructuoses, d'acord amb l'article 44 de la llei 39/2015.

PUBLICACIÓ BOE

PUBLICACIÓ DOGV


El Pla Especial del Cabanyal apostarà per les zones verdes. (20/07/2017)

El regidor de Desenrotllament Urbà Sostenible, Vicent Sarrià, ha presentat este dimecres el Pla Especial de Protecció del Cabanyal-Canyameral (PEC) , que substituirà al derogat pla de la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez, i que pretén connectar la ciutat amb el mar per mitjà d'una superfície verda i "definir un barri sense derrocaments i sense prolongacions".


Subvencions Pla RENHATA (03/03/2017)

ORDRE 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA.


Deduccions per Obres de rehabilitació o reedificació del tram autonòmic del IRPF (20/01/2017)

Les veïnes i els veïns del Cabanyal-Canyamelar, que inicien en el 2017 obres de rehabilitació o reedificació incloses en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana, es podran beneficiar de les deduccions del tram autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).


Reial Decret 637/2016, prorroga del Pla Estatal de foment (09/01/2017)

Reial Decret 637/2016, de 9 de desembre, pel qual es prorroga el Pla Estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 regulat pel Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril.


Resol·lució del 29/9/2016 Ajudes 1ª Convocatòria EDUSI (03/10/2016)

Per Resol·lució de 29 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Gastos, per la qual es concedixen ajudes de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades per mitjà del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocades per Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembre, que s'ha publicat hui en el Bulletí Oficial de l'Estat, es concedixen unes ajudes provinents de fons de la UE, per import de 15.000.000 EUR, per a actuacions en el El Cabanyal- Canyamelar.

https://www.boe.es/…/di…/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9052.pdf


C/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana